ข่าวทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการตรวจสอบความถูกต้อง (Short Course Training Program in Industrial Pharmacy) Certificate in Pharmacy (Validation)
ประกาศการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น 2566การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)วารสารฉบับใหม่ล่าสุด Vol 10 issue 2,2022