ข่าวทั้งหมด

Webinar 2 / 2565 เรื่อง เรื่อง Best practice to identify CQA and CPP in process validation วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.IPIC2021 Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 รูปแบบ online วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16,00Webinar 17 /2564 Isolator vs Biosafety Cabinet วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:30-16:00 น./จWebinar 16/2021 The day after GDP site masterfile สถานที่จัดประชุม ZOOM applicationเชิญชวนพี่น้องเภสัชกรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10