ข่าวทั้งหมด

เชิญชวนพี่น้องเภสัชกรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021ประกาศที่ 8/2564 เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา และสมาชิกสมทบ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)ประกาศที่ 7/2564 ผลการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2564แถลงการณ์ เรื่อง วัคซีนชนิดหลายโดส (Multiple dose vaccine)