ข่าวจากสมาคม

TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565,การมอบรางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น 2564 และ webinar 4 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น.Now Available TIPA E-Journal (voulume 9, issue 2 September 2021)ประกาศที่ 8/2564 เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา และสมาชิกสมทบ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)