ข่าวจากสมาคม

วารสารฉบับใหม่ล่าสุด Vol 10 issue 2,2022เชิญชวนท่านสมาชิกปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพTIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565ประกาศที่ 8/2564 เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา และสมาชิกสมทบ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)