ประชุมวิชาการเรื่อง Process Validation: Updated Approaches for Non-Sterile Products