ข่าวประชาสัมพันธ์

Webinar 17 /2564 Isolator vs Biosafety Cabinet วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:30-16:00 น./จWebinar 16/2021 The day after GDP site masterfile สถานที่จัดประชุม ZOOM applicationเชิญชวนพี่น้องเภสัชกรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021ประกาศที่ 8/2564 เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา และสมาชิกสมทบ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)