สมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตที่ องค์การเภสัชกรรมรังสิต 1 ปทุมธานี