เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลของสมาคม

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)” มีชื่อย่อว่า “สภอ.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION” มีชื่อย่อว่า “TIPA”

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปคบเพลิงอยู่ในฟันเฟือง โดยมีเส้นโค้งสลับบนล่างรอบฟันเฟือง มีชื่อย่อของสมาคมเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 (ซอยสันติสุข) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110