ข่าวทั้งหมด

Webinar 1/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Updates on COVID-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluationประชุมวิชาการ เรื่อง Breakthrough sterile product manufacturing challenges from regulatory to reality วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมวิชาการ เรื่อง Breakthrough sterile product manufacturing challenges from regulatory to reality วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564รางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2564เชิญสมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2564