ข่าวทั้งหมด

โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหาร สมาคมเภสัชกร อุตสาหการ (ประเทศไทย) วาระ ปี 2563-2565ประชุมวิชาการ เรื่อง ANALYTICAL METHOD VALIDATION FOR FDA CONPLIANCES 12–13 November 2019Thursday 14 October 2019 สัมมนาเรื่อง The Importance of TOC parameter in cleaning validation and elemental impurities determination by ICP according to USP <232><233> and ICH Q3D guidelineโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019