TIPA Journal Vol.1 Issue 1, 2556


เนื้อหาในวารสาร TIPA Journal Vol.1 Issue 1, 2556  >> ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

หน้าปก

สารจากนายกฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษา และ คณะกรรมการบริหาร สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) พ.ศ. 2555-2557

 

บทความพิเศษ
บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรการอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
จอมจิน จันทรสกุล*
*ศ.พิเศษ ดร. ภก., นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความพิเศษ
AEC กับการเปิดการค้าเสรี และบันได6 ขั้นสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
(Economic Integration)
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี*
*ดร. ภก., กรรมการที่ปรึกษา สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)

 

บทความวิจัย
การแก้ปัญหาการเหนียวติดของยาเม็ดเคลือบฟิล์มอะคริลิกพอลิเมอร์ Eudragit RL 30D ด้วยสารกันเหนอะ
ศรีสกุล สังข์ทองจีน (1*), วรวุฒิ เกรียงไกร(1), พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์(2), ธเนศ พงศ์จรรยากุล(3), สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร(4)

1 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และกลุ่มวิจัยพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
4 ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุงเทพมหานคร 10400
* Corresponding author, Email: sungts2000@yahoo.com

บทความ
อุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยก้าวไกลสู่ มาตรฐานสากล
สุชาติ จองประเสริฐ*
*ดร. ภก., สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทความ
คาถาGMP
โศรดา หวังเมธีกุล*
*ภญ., ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์(GHP)

บทความ
การบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมผลิตยา
สุพาณี ศรีวัฒนา*
*ผู้จัดการวิชาการ, บริษัท ไทยนครพัฒนา จํ ากัด

บทความ
Quality Risk Management
บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์*
*ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคุณภาพ, บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จํากัด

บทปริทัศน์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ*
*ภญ., ผู้ดูแลกลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมู ลสิทธิบัตรยา สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

บทปริทัศน์
ทําไมต้อง… ชีวสมมูล?
อริยา ขุนวิไชย*
*ดร. ภญ., ผู้จัดการฝ่ายเภสัชวิทยาทางคลินิก บริษัท เมดิกา อินโนวา จํากัด

บทความ
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทําความสะอาด โดยใช้เครื่องวัดTOC
รัฐไกร เหลืองอารีย์*
*ผู้จัดการประกันคุณภาพ, บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

ปกิณกะ
อุดมศึกษา
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
*จัดพิมพ์เผยแพร่โดยได้รับอนุญาต

บทสัมภาษณ์
บทสัมภาษณ์ ภก.ถวัลย์ ชื่นการดี
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท สยาม ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

ปกิณกะ
เก็บตกจากการประชุมFAPA Congress 2012
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์*
*รศ. ดร. ภก., คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปกิณกะ
รวมบทคัดย่องานวิจัยที่น่าสนใจ
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์*
*รศ. ดร. ภก., คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม

ปกิณกะ
ภาษิต-เภสัชฯ
วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ*
*ภก.

ท้ายเล่ม

ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

ตราสัญลักษณ์ TIPA

ใบสมัครสมาชิก