2024-04-06 By

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ส่วนท้ายเนื้อหานี้1. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยา ตามหลักสูตรจะต้องฝึกปฏิบัติงาน 7 ผลัด โดยหลักสูตรหวังผลให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานสามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษา
ในสถาบันมาประยุกต์ใช้งานได้ และหลังจากจบการฝึกปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ปฏิบัติจริงในงานเภสัชกรรมอุตสาหการ และศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกับสาขา
วิชาชีพอื่น เรียนรู้การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับประกาศสภาเภสัชกรรมที่ประเมินทักษะทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง ( Pharmacy 13 License Examination - Industrial Pharmacy 2 ; PLE-IP2 ) 
ของนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการปีที่ 6 ในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบและลักษณะการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละโรงงานอาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละโรงงาน
มีผลิตภัณฑ์และรูปแบบการทำงานที่ต่างกันจึงส่งผลให้หลังจากฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผู้ฝึกปฏิบัติงานแต่ละสถานที่จึงมีทักษะความรู้ที่ต่างกัน การแบ่งปันความรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน ก็จะทำให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย

2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน เภสัชกรรมอุตสาหการ
    2.2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งฝึก นิสิตนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เกิด การพัฒนางานจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
    2.3 เพื่อยกย่อง เชิดชูแหล่งฝึกที่ได้ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสในการร่วมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่วงการเภสัชกรรมอุตสาหการต่อไป

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
4. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2567 ถึง มกราคม 2568
5. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

6. กลุ่มเป้าหมาย
    6.1 สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิสิตนักศึกษา
    6.2 อาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    7.1 นิสิตนักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน การแก้ปัญหา และมีความเข้าใจ บทบาทของเภสัชกรอุตสาหการ 
    7.2 แหล่งฝึกสามารถพัฒนางาน สร้างสรรค์งาน หรือได้งานที่บรรลุตามความต้องการของแหล่งฝึก

8. วิธีดำเนินโครงการ
    8.1 ประชาสัมพันธ์โครงการกับอาจารย์สถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และอาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
    8.2 ชี้แจงรูปแบบโครงการ รูปแบบเอกสารข้อมูลที่ต้องส่งประกวด รูปแบบการนำเสนอ เกณฑ์การตัดสิน และรางวัลผู้เข้าประกวด
    8.3 จัดการแข่งขันในรูปแบบนำเสนอผลงาน (Pitching) ภายใต้ชื่องาน Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024) ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการ

9. กำหนดการโครงการ
    • 1 เมษายน - 29 พฤศจิกายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการ กับสถาบันการศึกษา แหล่งฝึกและนิสิตนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน 
    • 1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2567 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (สมาชิกของ สมาคมทั้ง อาจารย์แหล่งฝึกและ นิสิตนักศึกษา) แต่ละแหล่งฝึกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ 
    • ภายใน 30 พฤศจิกายน 2567 แหล่งฝึกส่งโครงการฉบับเต็มเข้าร่วมประกวดรอบคัดเลือก 
    • 1 - 15 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตัดสินโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 จัดรวบรวมข้อมูลของผู้ร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกโครงการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ เพื่อเตรียมตัวนำเสนอโครงการต่อไป 
    • 18 - 30 ธันวาคม 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทำสไลด์เพื่อส่งให้กรรมการตัดสินพิจารณา 
    • 13 - 17 มกราคม 2568 จัดการแข่งขันในรูปแบบ Pitching ในรูปแบบทีม โดย 1 ทีมประกอบด้วย นักศึกษา 1-4 คน อาจารย์จากแหล่งฝึก 1-2 คน โดยจัดงานภายใต้ชื่อ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024) ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่นิสิต นักศึกษาและอาจารย์แหล่งฝึก 
    • 27 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2568 สรุปผลโครงการ 

10. เกณฑ์การตัดสินรางวัล IPIC 2024
    1. มีกระบวนการดำเนินงานโครงการ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการสำเร็จ 30 คะแนน
    2. ผลสำเร็จของโครงการมีประโยชน์ต่อแหล่งฝึก และมีโอกาสนำมาต่อยอดให้ เกิดคุณค่ากับธุรกิจ 20 คะแนน
    3. เป็นโครงการที่แสดงถึงการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สถานประกอบการ หรือจากสถานประกอบการสู่มหาวิทยาลัย 20 คะแนน 
    4. ความคิดสร้างสรรค์ของโครงการ 20 คะแนน 
    5. ความน่าสนใจในการนำเสนอ การใช้เวลานำเสนออย่างเหมาะสม ความตรงต่อเวลา ความมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามและสามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น 10 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

11. การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
    ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

12. รางวัลโครงการ IPIC 2024
รางวัลผู้เข้าโครงการ 
• รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท 
• รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท 
• รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท 
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท 
• Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท 
• ใบประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการ 

รางวัลอาจารย์แหล่งฝึก
• รางวัลที่ 1 ได้รับบัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของ TIPA ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 32,000 บาท
• รางวัลที่ 2 ได้รับบัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของ TIPA ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 24,000 บาท 
• รางวัลที่ 3 ได้รับบัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของ TIPA ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 16,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับบัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของ TIPA ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 8,000 บาท
• โล่เกียรติคุณ 5 รางวัล 6,000 บาท
• ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร