2024-03-25 By

คณะกรรมการบริหารสมาคมในการประชุมครั้งที่  3/2567  วันที่  16 มีนาคม 2567 เห็นชอบให้มีกิจกรรมพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่เอื้อประโยชน์และมีคุณค่าต่อแหล่งฝึก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024) ตามมติที่ประชุม โดยมีรายนามตามประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดขอบเขต รูปแบบกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการโครงการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานเภสัชกรรมอุตสาหการ ระหว่างแหล่งฝึกงาน นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และภาคการศึกษา ตลอดจนหามาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งฝึกงานและนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ผ่านกิจกรรมโครงการ

สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567