2022-08-03 By

โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 (IPIC 2022)

1. หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยา ตามหลักสูตรจะต้องฝึกปฏิบัติงาน 7 ผลัด โดยหลักสูตรหวังผลให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานสามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษาในสถาบันมาประยุกต์ใช้งานได้ และหลังจากจบการฝึกปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ปฏิบัติจริงในงานเภสัชกรรมอุตสาหการ และศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น เรียนรู้การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับประกาศสภาเภสัชกรรมที่ประเมินทักษะทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง ( Pharmacy License Examination - Industrial Pharmacy 2 ; PLE-IP2 ) ของนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการปีที่ 6 ในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบและลักษณะการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละโรงงานอาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละโรงงานมีผลิตภัณฑ์และรูปแบบการทำงานที่ต่างกันจึงส่งผลให้หลังจากฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผู้ฝึกปฏิบัติงานแต่ละสถานที่จึงมีทักษะความรู้ที่ต่างกัน การแบ่งปันความรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน ก็จะทำให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย

2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
    2.2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งฝึก นิสิตนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนางานจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
    2.3 เพื่อยกย่อง เชิดชูแหล่งฝึกที่ได้ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสในการร่วมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่วงการเภสัชกรรมอุตสาหการต่อไป

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
4. ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2565 ถึง มกราคม 2566
5. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
6. กลุ่มเป้าหมาย
    6.1 สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิสิตนักศึกษา
    6.2 อาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    7.1 นิสิตนักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน การแก้ปัญหา และมีความเข้าใจบทบาท ของเภสัชกรอุตสาหการ
    7.2 แหล่งฝึกสามารถพัฒนางาน สร้างสรรค์งาน หรือได้งานที่บรรลุตามความต้องการของแหล่งฝึก
8. วิธีดำเนินโครงการ
    8.1 ประชาสัมพันธ์โครงการกับอาจารย์สถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และอาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
    8.2 ชี้แจงรูปแบบโครงการ รูปแบบเอกสารข้อมูลที่ต้องส่งประกวด รูปแบบการนำเสนอ เกณฑ์การตัดสิน และรางวัลผู้เข้าประกวด
    8.3 จัดการแข่งขันในรูปแบบนำเสนอผลงาน (Pitching) ภายใต้ชื่องาน Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 (IPIC 2022)
    8.4 สรุปผลโครงการ
9. กำหนดการโครงการ
    1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการ กับสถาบันการศึกษา แหล่งฝึกและนิสิตนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน
    1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (สมาชิกของ สมาคมทั้ง อาจารย์แหล่งฝึกและ นิสิตนักศึกษา) แต่ละแหล่งฝึกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ
    30 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายที่แหล่งฝึกสามารถส่งโครงการฉบับเต็มเข้าร่วม ประกวดรอบคัดเลือก
    19-23 ธันวาคม 2565 คณะอนุกรรมการตัดสินโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 จัดรวบรวมข้อมูลของผู้ร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกโครงการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลโครงการที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
    23 ธันวาคม 2565-10 มกราคม 2566
โครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่งไฟล์ที่จะนำเสนอ ในรอบชิงชนะเลิศให้คณะกรรมการตัดสิน
    16-20 มกราคม 2566 (วัน-เวลา และสถานที่ที่แน่นอน จะประกาศอีกครั้งหลังคัดเลือกโครงการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ) จัดการแข่งขันในรูปแบบ Pitching ในรูปแบบทีม โดย 1 ทีมประกอบด้วย นักศึกษา 1-4 คน อาจารย์จากแหล่งฝึก 1-2 คน โดยจัดงานภายใต้ชื่อ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 ( IPIC 2022 ) มอบรางวัลแก่นิสิต นักศึกษาและอาจารย์แหล่งฝึก
10. เกณฑ์การตัดสินรางวัล IPIC 2022
      1. มีกระบวนการดำเนินงานโครงการ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการสำเร็จ 30 คะแนน
      2. ผลสำเร็จของโครงการมีประโยชน์ต่อแหล่งฝึก และมีโอกาสนำมาต่อยอดให้ เกิดคุณค่ากับธุรกิจ 20 คะแนน
      3. เป็นโครงการที่แสดงถึงการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สถานประกอบการ และจากสถานประกอบการสู่มหาวิทยาลัย 20 คะแนน
      4. ความคิดสร้างสรรค์ของโครงการ 20 คะแนน
      5. ความน่าสนใจในการนำเสนอ การใช้เวลานำเสนออย่างเหมาะสม ความตรงต่อเวลา ความมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามและสามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น* 10 คะแนน
      รวมคะแนน 100 คะแนน

*หมายเหตุ ในการตัดสินโครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์ในข้อ 1-4 เป็นการตัดสิน และเมื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจึงจะใช้เกณฑ์ในข้อ 1-5 เป็นการให้คะแนน โดยการคิดคะแนนจะคิดคะแนนใหม่โดยไม่นำคะแนนในรอบคัดเลือกมาคำนวณร่วมด้วย การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

12. การรายงานผลการจัดกิจกรรม ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานภายในเดือนมีนาคม 2566