สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

 

แถลงการณ์

เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดมือ

 

            การรักษาสุขอนามัยโดยการทำความสะอาดมือมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่COVID-19(Coronavirus Disease 2019)ซึ่งการล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธีด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที นับเป็นวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามหากอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ไม่สามารถหาสถานที่ล้างมือได้ เช่น ในห้องประชุม ในรถสาธารณะ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดมือที่มีความเข้มข้นถูกต้อง เช่น เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จึงเป็นทางเลือกที่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส

ในช่วงที่มีการระบาดทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดมือขาดแคลน จึงมีหลายหน่วยงาน/องค์กรออกมาให้คำแนะนำและเผยแพร่คลิปแสดงวิธีทำเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ถูกต้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่าความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสใช้เทคนิควิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง หรือไม่คงสภาพเมื่ออยู่ในภาชนะบรรจุ

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนที่เกี่ยวกับการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เห็นว่าการเผยแพร่ดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความเข้าใจผิด หากนำข้อมูลไปใช้เพื่อการผลิตจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำลายเชื้อไวรัสหรือป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ เพิ่มความเสี่ยงของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องช่วยกันกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยการสอบทานข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญก่อนเผยแพร่ เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป 

สำหรับคำแนะนำทั่วไปสำหรับประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดมือ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการผลิตที่ดี หากไม่สามารถหาซื้อได้อาจใช้แอลกอฮอล์70% v/vแบ่งใส่ขวดปิดสนิทหรือขวดสเปรย์ใช้เพื่อทดแทน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) พร้อมที่จะช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยินดีให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

 

                                            สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

                                                            มีนาคม 2563

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

เลขาธิการสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อีเมล: tipa.csr@gmail.com  เว็บไซต์: http://www.tipa.or.th