การคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
     วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่การคิดค้นยา การวิจัยและพัฒนายา การได้มาซึ่งสิทธิบัตรยา การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ยา การเตรียมยา การผลิตยา การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพยา การกระจายยา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งเภสัชกรในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการได้ปรับปรุง พัฒนา และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา

     สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จึงเห็นสมควรที่จะประกาศเกียรติคุณของเภสัชกรที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ เพื่อแสดงให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรอุตสาหการที่มีต่อสังคม ด้วยการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัล
     การประกาศเกียรติคุณเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น จาแนกรางวัลเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
     ๑. เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ๑ รางวัล สาหรับเภสัชกรที่ทางานในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป
     ๒. เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ๑ รางวัล สาหรับเภสัชกรที่ทางานในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า ๔๐ ปี*

คุณสมบัติ
     เภสัชกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

เกณฑ์ในการพิจารณา 
     - มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
     - มีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์
     - อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการอย่างต่อเนื่อง
     - ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม
     - มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
     - มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพต่อไป

* อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับการเสนอชื่อ (๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
     ๑. การเสนอชื่อ
         สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) หรือ สมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถเสนอชื่อ “เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น” และ “เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น” ให้คณะกรรมการการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น พิจารณาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
         ๑.๑ กรอกแบบเสนอชื่อเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น/เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ลงในแบบฟอร์มตามที่แนบ โดยเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่นในแต่ละประเภทที่กาหนด พร้อมรูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป ติดลงบนแบบเสนอชื่อเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น
         ๑.๒ ลงชื่อผู้เสนอในฐานะของมีอานาจลงนามของหน่วยงานหรือองค์กรผู้เสนอชื่อฯ หรือในนามของสมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
         ๑.๓ ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
               ๑.๓.๑ ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เลขที่ ๔๐ สุขุมวิท ๓๘ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
               ๑.๓.๒ ทางอีเมล โดยส่งเป็นไฟล์ PDF ไปยัง info@tipa.or.th
     ๒. การสรรหา
         ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อผู้ที่เหมาะสม กรรมการการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นอาจพิจารณาเสนอชื่อเภสัชกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นพิจารณาได้

การตัดสินและการประกาศผล
     การตัดสินของคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น จะแจ้งไปยังเภสัชกรที่ได้รับการคัดเลือกและหน่วยงาน/องค์กรผู้เสนอชื่อโดยตรง และประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในพิธีประกาศเกียรติคุณ การประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ประจาปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม