สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )
โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019
๑. หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยา ปีละมากกว่า ๕๐๐ คน และตามหลักสูตรจะต้องฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๖ ผลัด หรือ ๑,๖๐๐ ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลามากกว่า ๙ เดือน โดยหลักสูตรหวังผล ให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานสามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษาในสถาบันมาประยุกต์ใช้งานได้ และหลังจากจบการฝึกปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ปฏิบัติจริงในงานเภสัชกรรมอุตสาหการ และศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น เรียนรู้การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับประกาศสภาเภสัชกรรมที่ประเมินทักษะทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง (Pharmacy License Examination - Industrial Pharmacy 2 ; PLE-IP2) ของนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบและลักษณะการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละโรงงานอาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละโรงงานมีผลิตภัณฑ์และรูปแบบการทำงานที่ต่างกันจึงส่งผลให้หลังจากฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผู้ฝึกปฏิบัติงานแต่ละสถานที่จึงมีทักษะความรู้ที่ต่างกันการแบ่งปันความรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน ก็จะทำให้นิสิตนักศึกษาได้ความรู้ที่หลากหลาย
๒. วัตถุประสงค์
    ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
    ๒.๒ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งฝึก นิสิตนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนางานจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
    ๒.๓ เพื่อยกย่อง เชิดชูแหล่งฝึกที่ได้ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสในการร่วมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่วงการเภสัชอุตสาหกรรมต่อไป
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
๔. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓
๕. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
๖. กลุ่มเป้าหมาย
    ๖.๑ อาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
    ๖.๒ นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีที่ 6 ที่มีอาจารย์แหล่งฝึกเป็นสมาชิกสมาคมฯ
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ๗.๑ นิสิตนักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน การแก้ปัญหา และมีความเข้าใจบทบาทของเภสัชกรอุตสาหการ
    ๗.๒ แหล่งฝึกสามารถพัฒนางาน สร้างสรรค์งาน หรือได้งานที่บรรลุตามความต้องการของแหล่งฝึก
๘. วิธีดำเนินการโครงการ
    ๘.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการกับ อาจารย์สถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และอาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
    ๘.๒ ชี้แจงรูปแบบโครงการ รูปแบบเอกสารข้อมูลที่ต้องส่งประกวด รูปแบบการนำเสนอ เกณฑ์การ
ตัดสิน และรางวัลผู้เข้าประกวด
    ๘.๓ นำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่องาน Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019
    ๘.๔ สรุปผลโครงการ
๙. กำหนดการโครงการ
    ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ: อาจารย์แหล่งฝึกที่เป็นสมาชิกของสมาคมและนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ปีที่ 6 แต่ละแหล่งฝึกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า ๑ โครงการ
    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปิดรับโครงการฉบับเต็มเข้าร่วมประกวด
    ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  คณะอนุกรรมการตัดสินโครงการ IPIC 2019 พิจารณารายละเอียดผลงานผู้สมัครแต่ละทีม และตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบ
    ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ
    ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  นำเสนอผลงานและมอบรางวัล
๑๐. เกณฑ์การตัดสินรางวัล IPIC 2019
    1. มีกระบวนการดำเนินงานโครงการ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การศึกษา หาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการสำเร็จ 30 คะแนน
    2. ผลสำเร็จของโครงการ มีประโยชน์ต่อแหล่งฝึก และมีโอกาสนำมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าต่อธุรกิจ 20 คะแนน
    3. เป็นโครงการที่แสดงถึงการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สถานประกอบการ และจากสถานประกอบการสู่มหาวิทยาลัย 20 คะแนน
    4. ความคิดสร้างสรรค์ของโครงการ 20 คะแนน
    5. ความน่าสนใจของการนำเสนอ ใช้เวลาในการนำเสนอได้เหมาะสมตรงเวลา มีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถาม และสามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น 10 คะแนน
๑๑. รางวัลโครงการ IPIC 2019
    รางวัลผู้เข้าร่วมโครงการ
    รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
    รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ละ ๕,๐๐๐ บาท

    รางวัลแหล่งฝึก
    โล่เกียรติคุณ ๕ รางวัล

    รางวัลอาจารย์แหล่งฝึก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
    รางวัลที่ ๑ บัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) ๘ ใบ  มูลค่า ๓๒,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
    รางวัลที่ ๒ บัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) ๖ ใบ  มูลค่า ๒๔,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
    รางวัลที่ ๓ บัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) ๔ ใบ  มูลค่า ๑๖,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
    รางวัลชมเชย บัตรสมนาคุณเข้าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )  รางวัลละ ๒ ใบ (๘,๐๐๐ บาท) ๒ รางวัล รวม มูลค่า ๑๖,๐๐๐ บาท
    ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ร่วมโครงการ