ประกาศสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 
ที่ 3/2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจาปี 2562

       โดยมติของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจาปี 2562 ตามประกาศสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ที่ 4/2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ได้พิจารณาคัดเลือกโดยรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้

เภสัชกร โมฬี สนธิชัย เป็น เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจาปี 2562
เภสัชกรหญิง ดนูรัศมิ์ วัธนเวคินเป็น เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจาปี 2562 

        จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น พร้อมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณให้ปรากฎแก่สังคมสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tipa.or.th/tipa/files/news/3_62_notice_1.pdf

เภสัชกรหญิง พันเอกหญิง อิษฎา ศิริมนตรี
นายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)