TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

Webinar 10 / 2022 เรื่อง Sanitary process valves & instruments in water/steam system วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

หลักการและเหตุผล

ระบบน้ำ และไอน้ำ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา มีความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งยาปราศจากเชื้อ       (sterile product ) และยาไม่ปราศจากเชื้อ ( non sterile product )  ต้องมีการออกแบบ ติดตั้ง  และบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการใช้  วัสดุของเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ  เช่น storage tank, pump, valve และเครื่องวัด  ( instrument ) ต้องไม่ทำปฏิกิริยา (reactive) ปล่อยสาร (additive) หรือดูดซับสาร (additive)  ต้องล้างหรือทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นแหล่งสะสมการปนเปื้อน โดยเฉพาะจุลินทรีย์ การเลือกใช้อุปกรณ์จึงมีความสำคัญต่อคุณภาพของน้ำ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

·      เพื่อทราบและเข้าใจความหมายของ sanitary, valve , instrument

·      เพื่อเรียนรู้ประเภท ลักษณะ ของ valve ( butterfly , ball and diaphragm )

·      เพื่อเรียนรู้การใช้งานประเภท valve ที่แตกต่างกัน

·      เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัด (instrument) ในด้านการไหล (flow) ,ความดัน ,อุณหภูมิ และระดับน้ำ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ

วิทยากร : นายวสันต์ หุตะประพิน

          บริษัท ที.วี.พี.วาล์ว แอนด์ นิวแมติค จำกัด

เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง