TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการ เรื่อง Facing the future together
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขใบประกอบวิชาชีพ บริษัท เลขที่ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน สถานะลงทะเบียน
1 ภญ. พรพรรณ  เล็กอุทัย 10789 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 1904001 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
2 ภญ. กัณฐภรณ์  เขียวฟู ภ.28184 ภญ.กัณฐภรณ์ เขียวฟู 1904002 900.00 ยืนยัน
3 ภก. นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี 02595 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด 1904003 900.00 ยืนยัน
4 ภก. ชีววัฒน์  วุฒิสรรพ์ 8926 ยูโทเปี้ยน 1904004 900.00 ยืนยัน
5 ภก. สุรพล  พวงเงิน ภ.4976 โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด 1904005 900.00 ยืนยัน
6 ภญ. ปิยาพร  พิชัยคำ 11736 บริษัทยูนีซัน จำกัด 1904006 900.00 ยืนยัน
7 ภญ. สุมนา  ขมวิลัย ภ 1473 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 1904007 900.00 ยืนยัน
8 ภก. พงษ์ชัย  วิริยะวัฒนา 10342 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 1904008 900.00 ยืนยัน
9 ภก. คมเดช  ตวงธนานันท์ 24641 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 1904008 900.00 ยืนยัน
10 ภก. หรรษธร   อุดมวุฒิทรัพย์ 31347 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 1904008 900.00 ยืนยัน
11 ภญ. วรรณี  ผาณิต​พงศ์ 8111 Tipa 1904009 1,900.00 ยืนยัน
12 ภญ. วิสาขา  นิมิตรวานิช ภ10382 ห.จ.ก.โรงงานยาตราพระ 1904010 900.00 ยืนยัน
13 ภก. ปิยบุตร  ทรัพย์สุขสมุทร ภ10232 TIPA 1904011 900.00 ยืนยัน
14 ภญ. โศรดา  หวังเมธีกุล 2359 TIPA 1904012 900.00 ยืนยัน
15 ภญ. สุวิภา  อึ้งไพบูลย์ 07010 นางสุวิภา อึ้งไพบูลย์ 1904013 900.00 ยืนยัน
16 ภญ. รติยา  คูเขตพิทักษ์วงศ์ ภ. 10011 บริษัท​ องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์​ชีววัตถุ​ จำกัด 1904014 900.00 ยืนยัน
17 นาย สมชาย   ใจบุญเรือง - บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1904015 1,900.00 ยืนยัน
18 ภก. พิสิฏฐ์  ธีรสุขาภรณ์ ภ.10468 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 1904016 900.00 ยืนยัน
19 ภญ. ปทุมมาศ   สิริกวิน 11732 นางปทุมมาศ สิริกวิน 1904017 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
20 ภญ. จินดา  หล่อเจริญเรือง 4215 จินดา หล่อเจริญเรือง 1904018 900.00 ยืนยัน
21 ภญ. อิษฎา  ศิริมนตรี 7170 TIPA 1904019 900.00 ยืนยัน
22 ภก. ทรงเกียรติ  เกียรติพรศิริ 19776 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 1904020 900.00 ยืนยัน
23 ภก. วีรยุทธ  จิรรัศมิ์ 6300 TIPA 1904021 900.00 ยืนยัน
24 ภก. สมพล  ประคองพันธ์ 1541 1 1904022 900.00 ยืนยัน
25 ภก. สถาพร  นิ่มกุลรัตน์ ภ 5582 คณะเภสัชศาสตร์ มศว 1904023 900.00 ยืนยัน
26 ภญ. พัฒนา  มังจักร 5473 1 1904024 900.00 ยืนยัน
27 ภก. ปราโมทย์  ชลยุทธ์ ภ 2443 TIPA 1904025 900.00 ยืนยัน
28 ภก. อรรถพล  อุดมวนิช 2432 Union Castap 1904026 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
29 ภญ. กนกวรรณ  ประสิทธิ์พร 7510 สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904027 900.00 ยืนยัน
30 ภก. สุรเชษฐ์  ยุวถาวร 2361 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด 1904028 900.00 ยืนยัน
31 ภญ. นพวรรณ  อังกูรศันสนีย ภ17531 GPO 1904029 1,900.00 ยืนยัน
32 ภญ. เพียงพร  รุจิรวัฒน์ ภ2314 บจก.เวสโก ฟาร์มาซูติคอล 1904030 900.00 ยืนยัน
33 ภญ. อรพรรณ  ตันสุทธิภานนท์ ภ.13660 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1904031 900.00 ยืนยัน
34 ภญ. ขจรจิตร์  ส่งไพศาล ภ.2484 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1904031 900.00 ยืนยัน
35 ภญ. สมจรรย์  ศิลาพร ภ.13636 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1904031 900.00 ยืนยัน
36 ภก. ธงชัย  ชมศิริ ภ.26257 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1904031 900.00 ยืนยัน
37 ภญ. ไพลิน  ศักดิ์ศรีสกุลชัย ภ.13598 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1904031 900.00 ยืนยัน
38 ภญ. จตุพร  ศรีบุญเรือง 29763 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 1904032 900.00 ยืนยัน
39 ภญ. นวลนภา  รัตนจรัสกุล 29654 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 1904032 900.00 ยืนยัน
40 ภญ. อภิชญา  อินทรสูต 15666 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 1904032 900.00 ยืนยัน
41 ภญ. ดลยวรรณ   ศรีนวลจันทร์ ภ.38080 บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด 1904033 900.00 ยืนยัน
42 ภก. เปรมชัย   โชติทวีวัฒน์ ภ.21792 บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด 1904033 900.00 ยืนยัน
43 ภญ. นันทรัตน์   สามารถกิจ ภ.36833 บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด 1904033 900.00 ยืนยัน
44 ภญ. อาทิตยา   เจียรนัยศิลาวงศ์ ภ.19041 บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด 1904033 900.00 ยืนยัน
45 ภญ. กอบัว  เชื้อสุวรรณ 26729 แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1904034 900.00 ยืนยัน
46 ภญ. กฤติกา  สมฤดี 35566 แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1904034 900.00 ยืนยัน
47 ภญ. จุฑามาศ  เลิศบุญสถาพร 31422 แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1904034 900.00 ยืนยัน
48 ภก. ฐิติมา  ทองคำ 6154 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 1904035 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
49 ภญ. สิริลักษณ์  บัวเจริญ ภ.27539 องค์การเภสัชกรรม 1904036 900.00 ยืนยัน
50 ภญ. รุ่งนภา  อัมรินทร์นุเคราะห์ 7089 บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด 1904037 900.00 ยืนยัน
51 ภญ. ภาคินี  พุกงาม 19036 หจก.นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล 1904038 900.00 ยืนยัน
52 ภญ. ดุจเดือน  นิตยวรรธนะ ภ.15541 บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด 1904039 900.00 ยืนยัน
53 ภญ. สุวิมล   จันทร์พุฒ ภ.25699 บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด 1904039 900.00 ยืนยัน
54 ภญ. เพ็ญศิริ   เทอดเทพพิทักษ์ ภ.2279 บจก. 5 พระเจดีย์โอสถ 1904040 900.00 ยืนยัน
55 ภก. สมพงษ์  สิริพฤฒิพิบุล 7126 บริษัท มิลลเมด จำกัด 1904041 900.00 ยืนยัน
56 ภญ. พจน์จารี  เกตุนพคุณ 20313 บริษัท มิลลเมด จำกัด 1904041 900.00 ยืนยัน
57 ภก. นพพล  กล่อมจิตต์ 24522 บริษัท มิลลเมด จำกัด 1904041 900.00 ยืนยัน
58 ภญ. มนัสนันท์  โล่ห์คุณสมบัติ ภ.23585 บริษัท มาซา แลบ จำกัด 1904042 1,900.00 ยืนยัน
59 ภญ. อภิญญา  ไชยธนศิลป์ ภ.2094 บริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904043 900.00 ยืนยัน
60 ภญ. วิรงรอง  พรหมประสิทธิ์ ภ.10828 บริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904043 900.00 ยืนยัน
61 ภก. ประสงค์  คู่สุขธรรม ภ5573 บ.แกรนด์ ฟาร์ม่า จำกัด 1904044 900.00 ยืนยัน
62 ภญ. สุกัญญา   รุ่งโรจน์สุวรรณ ภ14587 ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด 1904045 900.00 ยืนยัน
63 นาย ศุภวิชญ์  เหลืองอ่อน - มหาวิทยาลัยศิลปากร 1904046 900.00 ยืนยัน
64 นาย ศรุต  พึ่งพระ - มหาวิทยาลัยศิลปากร 1904047 900.00 ยืนยัน
65 ภก. เชิดศักดิ์  ปิยธรรมสถิต 13547 บริษัท เยาวราช จำกัด 1904048 900.00 ยืนยัน
66 ภก. วิชัย  อัศวเสรี 4869 บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จำกัด 1904049 900.00 ยืนยัน
67 ภญ. วิภาวี  พุทธสิริกุล 39399 ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 1904050 900.00 ยืนยัน
68 ภก. ปริญญา  เปาทอง ภ5574 - 1904051 900.00 ยืนยัน
69 ภญ. อินทร์ริตา  ศิริวัฒน์เวชกุล ภ.29553 บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด 1904052 900.00 ยืนยัน
70 ภก. พรชัย  ทิฆัมพรวรรณ ภ.09372 ที.โอ.แลบ จำกัด 1904053 900.00 ยืนยัน
71 ภก. ชัชวาล  ฐานมโนวงศ์ 21490 บริษัท ดี.เอช.เอ. (ลาบอราทอรี่) จำกัด 1904054 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
72 ภญ. ทัศนีย์  สุขเลิศ 21876 บริษัท ดี.เอช.เอ. (ลาบอราทอรี่) จำกัด 1904054 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
73 ภก. เอกศักดิ์  ถำอุทก 04653 - 1904055 900.00 ยืนยัน
74 ภญ. ธนิตา  โชติพิบูลย์ทรัพย์ 24089 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1904056 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
75 ภก. นงนุช  เชี่ยวพัทธยากร ภ 15397 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1904057 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
76 นางสาว ปาริชาต  ยอดทอง บริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904058 1,900.00 ยืนยัน
77 นาง สุนันทา  จิตโกศลวณิชย์ บริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904058 1,900.00 ยืนยัน
78 นาง จิตตรา  นิลเล็ก บริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904058 1,900.00 ยืนยัน
79 นางสาว วนิดา  ธรรมบัวชา บริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอลจำกัด 1904058 1,900.00 ยืนยัน
80 ภญ. เกศสุดา  สมจิตต์ ภ.10060 บ.เภสัชกรรม เค. บี 1904059 900.00 ยืนยัน
81 นาย สิงห์ชัย  อ่อนอินทร์ บริษัท ยูเมด้า จำกัด 1904060 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
82 ภญ. กมลรัฐ   รุ่งพันธุ์ ภ.11811 บริษัท ยูเมด้า จำกัด 1904060 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
83 ภญ. ฐานีรัชต์  ชูบรรจง ภ.13981 บริษัท ยูเมด้า จำกัด 1904060 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
84 ภญ. สุภาวดี  รุ่งเรือง ภ.23586 บริษัท ยูเมด้า จำกัด 1904060 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
85 ภญ. กิ่งฟ้า  เจือวิจิตรจันทร์ ภ.4317 บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด 1904061 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
86 ภญ. นัยนา   วัชราภินชัย ภ.26864 บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด 1904062 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
87 ภก. คณิศร  เดชพิสุทธิธรรม 30654 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 1904063 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
88 ภก. อมร  เอี้ยวฉาย 958 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 1904063 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
89 ภญ. ฉันทนา  อารมย์ดี 2489 ฉันทนา อารมย์ดี 1904064 900.00 ยืนยัน
90 ภก. นิติ  สันแสนดี 17961 องค์การเภสัชกรรม 1904065 900.00 ยืนยัน
91 ภญ. บริบูรณ์  พจน์ชนะชัย ภ.1914 บริษัท บุคคโล เทรดดิ้ง จำกัด 1904066 900.00 ยืนยัน
92 ภญ. ชินินทร  หวังจงเจริญ ภ.20501 บริษัท บุคคโล เทรดดิ้ง จำกัด 1904066 900.00 ยืนยัน
93 ภก. ศุภชัย  สายบัว ภ.5027 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 1904067 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
94 ภญ. ปารีพันธ์  ชาลี 24919 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
95 ภญ. ธิติมา  รอดเฉย 13490 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 1,900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
96 ภก. อนุพล  ตะติยะ 20490 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
97 ภก. เกียรติศักดิ์  นฤพนธ์จิรกุล 13526 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
98 ภก. พันธ์สิงห์  ประทุมศรี 13595 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
99 ภญ. ธวัลรัตน์  มิ่งขวัญ 23712 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
100 ภก. ศิวดล  อัคเส 20476 สหการโอสถ (1996) จำกัด 1904068 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
101 ภก. ธวัชชัย  บุญศรารักษพงศ์ ภ.12210 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 1904069 900.00 ยืนยัน
102 ภก. กฤษฎา  ประเสริฐฤกษ์ ภ.26233 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด 1904070 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
103 นางสาว อุไรวรรณ  คำเกลี้ยง บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด 1904070 1,900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
104 ภญ. สุจิตรา  แดงพรม 36465 piccopharma 1904071 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
105 นาง วิลาวัณย์  อติวัฒนานนท์ ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอลซัพพลาย 1904072 900.00 ยืนยัน
106 ภก. นิจรัตน์  นาคถนอม 21302 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด 1904073 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
107 ภก. วราสันติ์  ฟักจำรูญ ภ.4241 บริษัท บี.เอม. ฟาร์มาซี จำกัด 1904074 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
108 ภญ. รมิตา  เมตมันกุล ภ 38253 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด 1904075 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
109 ภญ. มัลลิกา  ลาภปริณายก ภ. 30337 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด 1904075 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
110 ภญ. ธัญลักษณ์  ลิขิตเดชาโรจน์ ภ 3207 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด 1904075 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
111 ภก. ธาดา  เกียรติทวีพงษ์ ภ. 29543 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด 1904075 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
112 ภก. นิธิภัค  ฉัตรทอง ภ 38072 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด 1904075 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
113 ภก. ศิริพล  เตชะโสภณ ภ. 18574 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด 1904075 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
114 ภก. อัคพล  มงคลทิพย์รัตน์ ภ.15125 บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด 1904076 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
115 ภญ. ณัฏฐนันท์  บูรพาชีพ 29147 - 1904077 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
116 ภญ. จริญญา  ไตรคุ้มดัน 39601 ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด 1904078 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
117 ภญ. เบญจพร  อ่อนทิมวงค์ ภ.26980 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 1904079 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
118 ภก. ทวีชัย  สุทธิกานต์ ภ.24807 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 1904079 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
119 ภญ. อารีรัตน์  ตุงคเศรวงศ์ 1592 ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด 1904080 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
120 ภญ. ชลดา  ลีธนาโชค 25253 บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด 1904081 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
121 ภญ. ภัศรา  ตะบูนพงศ์ 33840 บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด 1904081 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
122 ภก. พลเลิศ  เจียมจรรยา 13592 บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด 1904081 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
123 ภญ. กัญฐภา  เสาร์เทพ 20646 บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด 1904081 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
124 ภญ. ณัชฐ์นิชา  กาวิยะ 33794 บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด 1904082 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
125 ภญ. โมฬีพัณณ์  แดงประเสริฐ ภ.6664 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 1904083 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
126 ภก. ชัยวัฒน์  รติปกรณ์ ภ.8546 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 1904084 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
127 ภก. นรัคคพณ  จันทร์สุนทรภาส ภ.33598 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 1904084 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
128 ภญ. สุพัตรา  สันติเทวกุล 2095 - 1904085 900.00 รอยืนยันสถานะลงทะเบียน
129 ภญ. กมลกาญจน์  วจีนุรักษากุลชัย ภ.28836 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 1904086 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
130 ภญ. วริษา  ตั้งอมรศิริ ภ.30418 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 1904086 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
131 ภญ. กัญญณัช  ภุชงค์มาศ ภ.33420 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 1904086 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
132 นางสาว วิจิตรา  ใจตั้ง บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด 1904087 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
133 นางสาว มณสิชา  ไวยพัทธา บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด (สาขาที่ 00003) 1904088 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน
134 นาย วันชัย  อินทรพิทักษ์ บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด (สาขาที่ 00003) 1904089 900.00 รอชำระค่าลงทะเบียน