TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

Webinar 12/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง GDP:different approaches to complying transportation requirements วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น.
การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ครั้งที่ 12 / 2564
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564  เวลา  10:00-12:00 น.
เรื่อง GDP:different approaches to complying transportation requirements

หลักการและเหตุผล
          ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2564 ( Good Distribution Practice; GDP) ข้อ 9 เรื่องการขนส่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยาเสียหาย ถูกปลอมปน หรือโจรกรรม และต้องทำให้มั่นใจว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตลอดการขนส่งผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่อาจส่งผลต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ยาในทุกวิธีารขนส่ง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนั้นๆด้วย ทั้งนี้ต้องใช้การประเมินความเสี่ยงประกอบการพิจารณาวางแผนการขนส่งในการควบคุมและตรวจติดตาม ต้องมีอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ ถูกต้องน่าเชื่อถือ  เหมาะสม และจำนวนเพียงพอในการติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม  บันทึกสภาวะสอดคล้องตามที่ระบุบนฉลาก และจัดเก็บข้อมูล 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • เพื่อทราบถึงข้อกำหนด จุดประสงค์ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาที่ดี 
  • เพื่อเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการบริหารการจัดการขนส่ง 
  • เพื่อเรียนรู้กระบวนการศึกษาการวางแผนผังอุณหภูมิ ของผลิตภัณฑ์ยาต่างประเภท
  • เพื่อเรียนรู้การควบคุม ตรวจติดตาม และการบันทึกอุณหภูมิและหรือความชื้นระหว่างการขนส่งทางรถ ทางเรือ และทางอากาศ 
  • เพื่อเรียนรู้การจัดการความเบี่ยงเบน และปัญหาที่รพบระหว่างการขนส่ง

วิทยากร : 
ภญ.เยาวภา แก้วสายตา
หัวหน้าแผนกงานผลิตยาระดับทดลอง pilot scale โรงงานผลิตยา 1 องค์การเภสัชกรรม

น.ส.ธัญญรัตน์ ชำนาญกิจ  
ผู้จัดการประกันคุณภาพ บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

นายคำพล โท้ทอง
หัวหน้าแผนกซัพพลายเชน บริษัท องค์การเภสัชกรรม – เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในสถานที่ผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์ยาดังนี้
ผู้บริหาร  เภสัชกรผู้ควรคุมการผลิตหรือการนำสั่งฯ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GDP ผู้รับช่วงการขนส่ง ผู้ตรวจประเมินระบบ GDP และผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน  
สมาชิก  321 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
บุคคลทั่วไป 642 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

เภสัชกรที่เข้าอบรมและผ่านทดสอบ จะได้รับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง


วิธีชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 042-282031-1