TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ เรื่อง Improve our product quality review
สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย)
การประชุมวิชาการ เรื่อง  improve our product quality review
วันพฤหัสที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
     หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาได้มีการกำหนดให้ทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา(Product Quality Review) ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสำหรับส่งออกด้วย โดยให้จัดทำเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอหรือหมุนเวียนกันทำ โดยวัตถุประสงค์ในการทบทวนจะต้องครอบคลุมเรื่องความสม่ำเสมอของกระบวนการผลิตและการควบคุมในระหว่างการผลิต ความเหมาะสมของข้อกำหนดที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับวัตถุตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป เพื่อพิจารณาแนวโน้มและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ กระบวนการให้ดียิ่งขึ้นการทบทวนเหล่านี้ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี โดยดูจากผลการทบทวนครั้งก่อนประกอบด้วย ซึ่งหัวข้อที่ต้องจัดทำการทบทวนมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก
     ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตผลิตต้องประเมินผลของการทบทวนนี้ และนำมาประเมินว่า จะต้องมีปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หรือการตรวจสอบความถูกต้องซ้ำด้วยหรือไม่ โดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการป้องกันที่ตกลงกันไว้ ต้องแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องของการจัดการแบบต่อเนื่อง และการทบทวนวิธีการแก้ไขเหล่านั้น รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติดังกล่าวต้องได้รับการทวนสอบใน ระหว่างการตรวจสอบตนเอง 
การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  จะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านผลประกอบการ ส่งผลให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • เพื่อทราบและตระหนักความถึงความเห็นของผู้ตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • เพื่อเข้าใจความหมายและความสำคัญของการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Review)
  • เพื่อเข้าใจแนวทางในการจัดทำการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
  • เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ฝ่ายผลิต  จัดซื้อ ซ่อมบำรุง ขึ้นทะเบียนตำรับยา วิจัยและพัฒนา
  • เพื่อศึกษาแนวทางที่จะนำการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

กำหนดการประชุม
8.00 - 8.50 น.    ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
8.50 - 9.00 น.    นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานประชุม
9.00 - 10.00น.   How to implement and improve our product quality  review(3 หน่วยกิต)
                          ภญ. วิไล กวีวงศ์วรนันท   
          ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บริษัท สยามเภสัช จำกัด
10.00 - 10.10น.  พักรับประทานอาหาร ว่างและชมการแสดงสินค้า
10.10 - 12.10น.  How to implement and improve our product quality review  (cont’d)
                          ภญ. วิไล กวีวงศ์วรนันท   
          ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บริษัท สยามเภสัช จำกัด
12.00 - 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00น. Usingcontrol charts and CPk to evaluate process variation and capability(1 หน่วยกิต )
                          ภก.ปราโมทย์ ชลยุทธ์
                          ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย)
14.00 - 15.00 น. Product Quality Review  application forbusiness benefit (1 หน่วยกิต )
  คุณธัญญรัตน์ ชำนาญกิจ
  Quality Compliance Manager 
                          บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหาร ว่างและชมการแสดงสินค้า
15.30 - 16.30 น. What is inspector concern about product quality review (1 หน่วยกิต )
          ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ
                          ผู้อำนวยการกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้ 
ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP   และผู้สนใจทั่วไป

เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม วิชาการครั้งนี้ จะได้ 6.0 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
วันพฤหัสที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. - 17.00 น.  
   
สถานที่ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก TIPA  คนละ 2,140บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
บุคคลทั่วไป    คนละ  3,210  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

ลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารการอบรมต่างๆ
ค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าลงทะเบียนสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 ข้อ 8 (2) สมาคม จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ 

เลขที่บัญชี 042-282031-1