TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมวิชาการ เรื่อง Improve your product quality review

หลักการและเหตุผล

     หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาได้มีการกำหนดให้ทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา(Product Quality Review) ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสำหรับส่งออกด้วย โดยให้จัดทำเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอหรือหมุนเวียนกันทำ โดยวัตถุประสงค์ในการทบทวนจะต้องครอบคลุมเรื่องความสม่ำเสมอของกระบวนการผลิตและการควบคุมในระหว่างการผลิต ความเหมาะสมของข้อกำหนดที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับวัตถุตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป เพื่อพิจารณาแนวโน้มและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ กระบวนการให้ดียิ่งขึ้นการทบทวนเหล่านี้ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี โดยดูจากผลการทบทวนครั้งก่อนประกอบด้วย ซึ่งหัวข้อที่ต้องจัดทำการทบทวนมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

     ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตผลิตต้องประเมินผลของการทบทวนนี้ และนำมาประเมินว่า จะต้องมีปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หรือการตรวจสอบความถูกต้องซ้ำด้วยหรือไม่ โดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการป้องกันที่ตกลงกันไว้ ต้องแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องของการจัดการแบบต่อเนื่อง และการทบทวนวิธีการแก้ไขเหล่านั้น รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติดังกล่าวต้องได้รับการทวนสอบใน ระหว่างการตรวจสอบตนเอง

     การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  จะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านผลประกอบการ ส่งผลให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

     *เพื่อทราบและตระหนักความถึงความเห็นของผู้ตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์

     *เพื่อเข้าใจความหมายและความสำคัญของการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Review)

     *เพื่อเข้าใจแนวทางในการจัดทำการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์

     *เพื่อศึกษาแนวทางที่จะนำการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้

ผู้บริหาร  ประกันคุณภาพ  ควบคุมคุณภาพ  ผลิต    วิศวกรรม  ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP   และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมวิชาการ เรื่อง Improve your product quality review
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จำกัด สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
8.00 – 8.50 น.     ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
8.50 – 9.00 น.     นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานประชุม
9.00 - 10.00น.     How to implement and improve our product quality review(3 หน่วยกิต)
                           ภญ. วิไล กวีวงค์วรนันท
                           ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บริษัท สยามเภสัช จำกัด
10.00– 10.30น.   พักรับประทานอาหาร ว่างและชมการแสดงสินค้า
10.30 –12..30น.  How to implement and improve our product quality review  (cont’d)
                           ภญ. วิไล กวีวงค์วรนันท
                           ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บริษัท สยามเภสัช จำกัด
12.30– 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30– 14.15น.   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
                           วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
                           วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
                           วาระที่ 3 รายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2562
                           วาระที่ 4 เพื่อพิจารณารับรองรายงานงบการเงินปี 2562
                           วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
                           วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ( ถ้ามี )
14.15-14.45 น.    ประกาศและมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น และเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
14.45 -15.00 น.   ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหาร ว่างและชมการแสดงสินค้า
15.30 – 16.30 น. What is inspector concern about product quality review (1 หน่วยกิต )
                            ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ
                            ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม วิชาการครั้งนี้ จะได้ 4.0 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น.  – 17.00 น.

สถานที่   โรงแรม แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน  สมาชิกTIPA   คนละ   856  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

 บุคคลทั่วไป    คนละ 1,926  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )


การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ 

เลขที่บัญชี 042-282031-1