TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

ขณะนี้ระบบลงทะเบียน online ได้ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

สมาคมฯ ขอให้ท่านแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

ผ่านระบบ online ได้ที่

http://tipa.or.th/tipa/register/register_pay_search.php


และตรวจเช็คสถานะลงทะบเบียนได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/register_status.php

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการ เรื่อง Facing the future together

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายวิชาการ และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหลายด้านที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติการต้องให้ความใส่ใจ ตระหนัก รับรู้ และปรับตัวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม  สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ สู่ความ ยั่งยืนขององค์กร และปัจจุบันองค์การอาหารและยาของหลายประเทศชั้นนำมีการขึ้นทะเบียนยาโดยการยื่นหลักฐานที่ใช้หลักการคุณภาพจากการออกแบบ (Quality by Design; QbD) มาช่วยในการพัฒนาตำรับยา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และความมั่นใจในคุณภาพของยาที่ผลิตขึ้น


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การพิจารณาจำแนกประเภทข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน GMPประกาศ ณ วันที่ 7กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และหรือ PIC/SPI-040-1  3 Appendices 1 January2019โดยการประเมินจากระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือผู้บริโภคที่มีผลต่อการพิจารณาออกใบรับรองGMPของสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันและสถานที่ผลิตยาแผนโบราณความเสี่ยงสูงหรือสถานที่ผลิตยาต่างประเทศที่นำเหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ ( process validation )ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559ภาคผนวก 14การตรวจรับรองและตรวจสอบความถูกต้อง ข้อ 98 กล่าวถึงพื้นที่การออกแบบ ( design space ) ซึ่งเป็นผลจากทดลองทำ QbDที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และสอดคล้อง ASEAN Process Validation ที่ให้ใช้ QbDเป็นทางเลือกในการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับ การประยุกต์ใช้ QbDจะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการยื่นเอกสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ต่อ อย. ในกรณีที่ไม่เกิน ขอบข่ายของพื้นที่ออกแบบที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  และลดภาระของ อย. ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง


การควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ แม่นยำ และความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจ คือความรวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ที่ให้ผลถูกต้อง ต้นทุนต่ำ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อรับทราบนโยบายของสภาเภสัชกรรมที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติการ ในด้านข้อบังคับและจริยธรรม

- เพื่อรับทราบแนวทางของผู้ตรวจประเมินGMPตาม ประกาศเรื่องการพิจารณาจำแนกประเภทข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน GMP

เพื่อความเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องร้ายแรง ( critical deficiency)และข้อบกพร่องสำคัญ ( Major deficiency )

เพื่อเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ ของ QbD

เพื่อทราบถึงประโยชน์ของการทำ QbD

เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ ที่มีความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการวิเคราะห์


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้

ผู้บริหาร  ประกันคุณภาพ  ควบคุมคุณภาพ  ผลิต   วิศวกรรม  ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP  ผู้สนใจทั่วไป


เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้ 4.75 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง


ระยะเวลาการฝึกอบรม วันอังคาร ที่ เมษายน  2562 เวลา 09.00 น.  – 17.00 น.

สถานที่   โรงแรม แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน  สมาชิก TIPA  คนละ  900 บาท (​รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

บุคคลทั่วไป  คนละ 1,900 บาท (​รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )


กำหนดการประชุม

วันที่ 2 เมษายน 2562

8.00 - 8.50 น.    ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก

8.50 - 9.00 น.    นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานประชุม

9.00 - 9.45น.     นโยบายสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรอุตสาหการ(0.75หน่วยกิต )

                        รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มบานานนท์

                        นายกสภาเภสัชกรรม

9.45 - 10.15น.    พักรับประทานอาหาร ว่างและชมการแสดงสินค้า

10.15 - 11.15 น. ทิศทางการตรวจประเมิน GMP ตามการประเมินความเสี่ยง(1 หน่วยกิต )

                        ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ

                        ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11.15 - 11.50น.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

                        วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

                        วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

                        วาระที่ 3 รายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2561

                        วาระที่ 4 เพื่อพิจารณารับรองรายงานงบการเงินปี 2561

                        วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

                        วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

                        แก้ไขข้องบังคับสมาคม

11.50 -12.00 น.  ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. Are you ready for Quality by Design ?? ( 2 หน่วยกิต )

                        อาจารย์ดร.ภญ. ดวงรัตน์ชูวิสิฐกุล

                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหาร ว่างและชมการแสดงสินค้า

15.30 – 16.30 น.  Reduce cost using rapid test (1.0 หน่วยกิต )

                         ภก.รัฐไกร เหลืองสุรีย์

                         ผู้จัดการคุณภาพ บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


ค่าลงทะเบียน

สมาชิก  TIPA  คนละ  900  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )  

บุคคลทั่วไป  คนละ  1,900 บาท  (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 


การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ 

เลขที่บัญชี 042-282031-1