TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

Online Overview of the New Regulatory Guidance on Environmental Monitoring ณ วันที่ 30 มิย 2566 13.30-15.00 น  สถานที่จัดประชุม zoom webinar
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการต่ออายุทะเบียนยา และแนวทางหลักเกณฑ์สำนักงาน อย เรื่องการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา   สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม 2-3 ชั้น 6 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี