สมัครเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ ปี 2563 - 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก สามัญ ของสมาคมฯ เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 63

ช่องทางส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ info@tipa.or.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมาส่งด้วยตัวเองที่สมาคมฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.tipa.or.th