การคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒

     วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่การคิดค้นยา การวิจัยและพัฒนายา การได้มาซึ่งสิทธิบัตรยา การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ยา การเตรียมยา การผลิตยา การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพยา การกระจายยา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งเภสัชกรในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการได้ปรับปรุง พัฒนา และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา
สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จึงเห็นสมควรที่จะประกาศเกียรติคุณของเภสัชกรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ เพื่อแสดงให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรอุตสาหการที่มีต่อสังคม ด้วยการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัล
การประกาศเกียรติคุณเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น จำแนกรางวัลเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ๑ รางวัล สาหรับเภสัชกรที่ทำงานในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป
๒. เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ๑ รางวัล สาหรับเภสัชกรที่ทำงานในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า ๔๐ ปี*

คุณสมบัติ
เภสัชกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 
- มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม 
- มีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ 
- อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการอย่างต่อเนื่อง 
- ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 
- มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ 
- มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพต่อไป

การเสนอชื่อ
สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) หรือ สมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถเสนอชื่อ “เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น” และ “เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น” ให้คณะกรรมการการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น พิจารณาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. กรอกแบบเสนอชื่อเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น/เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ลงในแบบฟอร์มตามที่แนบ โดยเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่นในแต่ละประเภทที่กำหนด พร้อมรูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป ติดลงบนแบบเสนอชื่อเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น
๒. ลงชื่อผู้เสนอในฐานะของมีอานาจลงนามของหน่วยงานหรือองค์กรผู้เสนอชื่อฯ หรือในนามของสมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
๓. ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อมายัง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น
สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
เลขที่ ๔๐ สุขุมวิท ๓๘ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การตัดสินและการประกาศผล
การตัดสินของคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น จะแจ้งไปยังเภสัชกรที่ได้รับการคัดเลือกและหน่วยงาน/องค์กรผู้เสนอชื่อโดยตรง และประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในพิธีประกาศเกียรติคุณ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม