เรียนสมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

เนื่องด้วยขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการให้สมาชิกสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบวิชาการของบทความที่ลงในวารสารฉบับล่าสุดในเว็บของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง www. ccpe.pharmacycouncil.org (online) ได้แล้ว

โดยมีบทความที่สามารถทำข้อสอบได้ปัจจุบัน 5 บทความ

ได้รับหน่วยกิตรวมทั้งหมด 12 หน่วยกิต

ได้แก่

1. บทความรหัส 2004-1-000-004-10-2559  เรื่อง มาตรฐานและข้อกำหนดทั่วไปของยา หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต

2. บทความรหัส 2004-1-000-005-10-2559  เรื่อง เทคโนโลยีอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมยา: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต

3. บทความรหัส  2004-1-000-001-03-2559 เรื่อง Out of Specification (OOS) หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต

4. บทความรหัส  2004-1-000-003-03-2559 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต

5. บทความรหัส  2004-1-000-002-03-2559 เรื่อง การสร้างพื้นที่ออกแบบโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการออกแบบการทดลอง หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต